Sut i ddefnyddio pêl-droed i ymarfer Cymraeg/How to use football to practice Welsh.

This is a bilingual blog – for the English version, please scroll down.

Croeso i fy mlog dwyieithog arbennig, “sut i ddefnyddio pêl-droed i ymarfer Cymraeg”. Os ydych chi’n newydd i fy mlogiau – croeso! Luke ydw i, dw i’n hyfforddwr UEFA B sy’n dod o ger Llandudno yn wreiddiol, ond dw i’n byw yn Swydd Stafford. Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg ers blwyddyn ddiwethaf. Cofiwch, dw i dal yn dysgu – ond dw i isio defnyddio’r iaith Gymraeg mor aml â phosib. Dw i’n dadansoddi’r gemau Cymru a fedrwch chi ddarllen y blogiau yma. Os ydych chi’n gweld camgymeriadau, fedrwch chi adael i mi wybod yn y sylwadau neu drwy e-bost (lukewilliamsfootball@outlook.com). Dw i’n ar Twitter @lukewilliamspd.

Yn y blog hwn, dw i isio helpu dysgwyr a siaradwyr rhugl. Dw i isio siarad am sut dw i’n defnyddio’r iaith Gymraeg fel hyfforddwr pêl-droed yn Lloegr, a sut i ddysgu’r iaith gyda phêl-droed. Gobeithio, mae pawb yn medru cymryd rhywbeth o’r blog.

Teledu & Radio.

Yn gyntaf, bydda i’n dechrau efo’r amlwg. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, gallwch chi wylio pêl-droed ar y teledu – ar S4C. Mae Sgorio yn dangos gemau gynghreiriau Cymru a gemau rhyngwladol. Hefyd, weithiau maen nhw’n gwneud sioe arall nos Fercher – Mwy o Sgorio. Mae’n ffordd dda i ymarfer Cymraeg achos fedrwch chi weld yn union beth maen nhw’n siarad amdani ar y teledu. Ffordd wych arall ydi efo Radio Cymru – mae ganddyn nhw sioe Ar y Marc bob bore Sadwrn am hanner awr. Mae’n sioe wych ac o’n i’n lwcus i siarad ar y sioe yn ddiweddar (mwy isod).

Diwrnod gêm.

Mae’n hawdd defnyddio diwrnod gêm i ymarfer Cymraeg fel chwaraewr, hyfforddwr, neu gefnogwr. Fel hyfforddwr, y peth cyntaf dw i’n gwneud pan dw i’n cyrraedd ar y cae am gêm – dw i’n edrych o gwmpas am unrhywbeth dw i angen sylwi. Sut mae’r tywydd? Ysgrifennwch fo i lawr. Ydy’r glaswellt yn hir neu’n fyr? Ydy’r cae yn fflat? Fel hyfforddwr dw i angen gwybod pethau fel hyn. Dw i’n ysgrifennu’r pethau hyn i lawr ac yn sydyn mae gen i sawl ymadrodd yn y Gymraeg. Yn ystod y gêm, dw i’n ysgrifennu rhai pethau yn y Gymraeg – dw i’n trio bod yn ddwyieithog pan dw i’n sgwennu am siapiau, patrymau ac unigolion. Pam? Wel, dw i’n ymarfer Cymraeg ond hefyd os dw i’n ysgrifennu yn y Gymraeg dw i’n gwybod does neb arall yn Lloegr yn gwybod beth dw i wedi sgwennu!

Beth wyt ti? Hyfforddwr? Chwaraewr? Cefnogwr? Sut ydych chi’n medru defnyddio’r iaith Gymraeg ar ddiwrnod gêm?

Gwell Cymraeg = Gwell Hyfforddwr.

Roeddwn i isio dweud hwn ar y radio ond roeddwn i’n rhy nerfus – nes i anghofio! Fel hyfforddwr, mae’n hawdd iawn i wneud y camgymeriad o ddweud gormod. Mae angen i chi ddweud beth ydych chi isio dweud mor fyr ac mor syml â phosib. Dw i’n gwybod yn Saesneg dw i’n gallu siarad trwy’r dydd a dw i angen osgoi hyn pan dw i’n siarad â chwaraewyr. Felly, pan dw i’n gwybod neges dw i isio rhoi i’r chwaraewyr, dw i’n dweud y neges i fy hun yn fy mhen – yn Gymraeg. Achos mae’r Gymraeg yw fy ail iaith, dw i’n gwneud brawddegau mor syml â phosib. Yna, dw i’n ei newid i’r Saesneg a dyna ni – mae gennych eich neges fer a syml. Os nad ydych chi’n gwybod sut i ddweud beth ydych chi isio yn Gymraeg, ydych chi’n gwybod beth i fynd adref a dysgu! Dw i wedi gwella fel hyfforddwr oherwydd o’r iaith Gymraeg!

Mae’n hiaith ni!

Fel Cymro, yr iaith Gymraeg yw fy iaith, beth bynnag dw i’n siarad fel iaith gyntaf. Mae ‘na lawer o bethau gwych yng Nghymru ond mae’r iaith yn chwarae rhan fawr pan mae’n dod i beth gwneud Cymru yn wahanol i weddill y byd. Felly, byddwch yn falch ohono fo! Defnyddio fo pryd bynnag y dymunwch!

Roeddwn i ar y radio!

Roeddwn i’n ddigon ffodus i fod ar y radio! Roeddwn i’n siarad ar Ar y Marc efo Dylan Jones ac roedd yn brofiad anhygoel. Fedrwch chi wrandewch arnaf yn siarad am fy mhrofiadau efo’r iaith yma https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p07qws6p. Diolch i Dylan Jones a Dylan Wyn am y cyfle i wneud hyn. Mae’n sioe wych gan bobl wych a diolch yn fawr iddyn nhw, gwrandewch ar y sioe – dw i’n ei fwynhau bob wythnos.

Diolch am ddarllen.

English Version.

Welcome to my special bilingual blog – “how to use football to practice Welsh”. If you are new to my blogs – welcome! I’m Luke, I’m a UEFA B Licence Coach who originally comes from near Llandudno, but lives in Staffordshire. I have been learning Welsh since last year. Remember, I’m still learning – but I want to use the Welsh language as often as possible. I analyse the Wales games and you can read those blogs here. If you see mistakes, you can let me know in the comments or via email (lukewilliamsfootball@outlook.com). I’m on Twitter @lukewilliamspd.

In this blog, I want to help learners and fluent speakers. I want to talk about how I use the Welsh language as a football coach in England, and how to learn the language with football. Hopefully, everyone is able to take something from the blog.

Television & Radio.

Firstly, I will start with the obvious. If you are learning Welsh, you can watch football on the television – on S4C. Sgorio shows games from the Cymru leagues and international games. Also, they sometimes do another show on Wednesday nights – Mwy o Sgorio. It is a good way to practice Welsh because you can see exactly what they are talking amount on the television. Another great way is with Radio Cymru – they have a show Ar y Marc every Saturday morning for half an hour. It is a great show and I was lucky to speak on the show recently (more below).

Matchday.

It is easy to use matchday to practice Welsh as a player, coach or supporter. As a coach, the first thing I do when I arrive at the ground for a game – I look around for anything I need to notice. How is the weather? Write it down. Is the grass long or short? Is the pitch flat? I write this down and suddenly I have several phrases in Welsh. During the game, I write some things in Welsh – I try and be bilingual when I write about shapes, patterns and individuals. Why? Well, I’m practicing Welsh but also if I write in Welsh I know that nobody else in England knows what I have written!

What are you? A coach? A player? A supporter? How are you able to use the Welsh language on matchday?

Better Welsh = Better Coach.

I wanted to talk about this on the radio but I was too nervous – I forgot! As a coach, it is very easy to make the mistake of saying too much. You need to say what you want to say as short and simply as possible. I know in English I can speak all day and I need to avoid this when I speak with players. So, when I know a message I want to give to the players, I say it to myself in my head – in Welsh. Because Welsh is my second language, I make sentences as simple as possible. Then, I change it to English and there we are – you have your short and simple message. If you do not know how to say something you want to in Welsh, you know what to go home and learn! I have improved as a coach because of the Welsh language!

Welsh is our language!

As a Welshman, Welsh is my language, whatever I speak as a first language. There are a lot of great things in Wales but the language plays a big part when it comes to what makes Wales different to the rest of the world. So, be proud of it! Use it whenever you wish!

I was on the radio!

I was lucky enough to be on the radio! I spoke on Ar y Marc with Dylan Jones and it was an amazing experience. You can listen to me speak about my experiences with the language here https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p07qws6p. Thank you to Dylan Jones and Dylan Wyn for the chance to do this. It is a great show by great people and thank you very much to them. Listen to the show – I enjoy it every weekend.

Thank you for reading.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s